Privacy statement

Privacy statement

Certhon hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie.

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via aanvraagformulieren, beursbezoeken, e-mail, telefoon en andere manieren worden vrijwillig verkregen en enkel met vooraf verkregen toestemming van de betrokkenen opgeslagen.

Gebruik van gegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door Certhon worden gebruikt om u te benaderen:
• voor het afhandelen van uw aanvragen, door Certhon zelf of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn;
• voor marketingdoeleinden, zoals het informeren van activiteiten van Certhon middels een mailing, nieuwsbrief of andere uiting;
• voor het in behandeling nemen/afhandelen van sollicitaties;
• voor het opstellen van statistieken over het gebruik van de Certhon website via Google Analytics.

Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Certhon communicatie te allen tijde stopzetten via de afmeldingsbutton in de mailing, of door een e-mail te sturen naar privacy@certhon.com. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal Certhon uw persoonsgegevens rectificeren of wissen.

Rechtsgronden gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt ofwel met uw expliciete toestemming, of omdat Certhon dit nodig heeft voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, of omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze mogelijke gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zou Certhon genoodzaakt kunnen zijn om uw gegevens te verwerken omdat dit noodzakelijk is voor:
• Het afhandelen van mijn aanvragen, door Certhon of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn (wanneer van toepassing);
• Marketingdoeleinden, zoals het informeren van activiteiten van Certhon middels een mailing, nieuwsbrief, uitnodiging, kerstkaart of wijziging van gegevens;
• Het in behandeling nemen / afhandelen van sollicitaties (wanneer van toepassing);
• Het opstellen van statistieken over het gebruik van de Certhon website via Google Analytics.

Opslag van gegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Certhon.

Opslaglocatie(s)
Het verkrijgen en het bewaren van uw persoonsgegevens gebeurt door middel van verschillende applicaties. Deze applicaties zijn aan strenge regels gebonden om uw privacy te waarborgen. Uw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Indien uw gegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen, dan gebeurt dit enkel met externe partijen die volgens de Europese privacyregels voldoende bescherming bieden.

Externe partijen
In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens (enkel indien nodig) met externe partijen. Dit zijn externe dienstverleners, we zullen uw persoonsgegevens nooit aan externe partijen verkopen. Deze externe partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van het uitvoeren van de diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Met de externe partijen die cookies plaatsen op de website van Certhon deelt Certhon de persoonsgegevens die via cookies worden verzameld. Voor meer informatie over cookies kunt u ons cookiebeied raadplegen. Het zou ook voor kunnen komen dat wij door overheidsinstanties, gerechtelijke instanties of andere partijen vanuit een wettelijke verplichting gehouden zijn om uw persoonsgegevens af te staan. In dergelijke gevallen delen we dan alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn.

Links naar andere websites
Er staan links vermeld op de website van Certhon die verwijzen naar andere websites. Als u op deze link(s) klikt dan wordt u doorverwezen naar de andere website, en wordt deze website geopend. Het privacybeleid van de website in kwestie is vanaf dat moment van toepassing.

Contact, vragen, klachten
Indien u vragen heeft, of klachten, of wilt contact opnemen met Certhon over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u als volgt contact opnemen via onderstaande gegevens:

Certhon Build B.V.
ABC Westland 555
2685 DG, Poeldijk
0174-225080
privacy@certhon.com

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, worden gebruikt of opgeslagen, of hoe Certhon reageert op uw vragen omtrent privacy, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie en wissen
Op grond van de AVG heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek aan ons kenbaar maken via bovenstaande contactgegevens. Indien uw gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek indienen tot rectificatie en zullen wij zorgen dat uw gegevens worden gerectificeerd. Het kan ook voorkomen dat u wilt dat wij uw persoonsgegevens wissen en deze niet meer gebruiken. Dit kan door middel van uw toestemming in te trekken (in de gevallen dat de gegevensverwerking plaatsvond op grond van uw expliciete toestemming). Echter, het zou kunnen voorkomen, indien dat nodig mocht zijn, dat wij de persoonsgegevens bewaren waarvoor al toestemming is gegeven. Daarnaast kunt u aangeven dat u wenst uw persoonsgegevens te beperken, in dat geval zullen wij zorgen dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder daarvoor uw expliciete toestemming te vragen.

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen en te ontvangen in een daarvoor gebruikelijk format. Dat kunt u onder andere vragen voor gegevens waarvoor u uw expliciete toestemming heeft gegeven, persoonsgegevens die u elektronisch aan ons heeft gegeven, persoonsgegevens die wij hebben verwerkt op grond van een overeenkomst met u of persoonsgegevens die u zelfstandig in onze applicaties heeft aangemaakt.

Het zou kunnen voorkomen dat Certhon uw verzoek weigert, bijvoorbeeld als zij van rechtswege verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren. Indien daar sprake van zou zijn dan verneemt u dat zo spoedig mogelijk.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Certhon Build B.V. en Certhon Projects B.V., beide, gevestigd te ABC Westland 555, 2685DG Poeldijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Certhon houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen zal Certhon op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-04-2018.